Pihlajaveden kyläyhdistys

Pihlajaveden Kyläyhdistys ry on syksyllä 2012 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää Pihlajaveden asioita kaikilla tavoilla. Tavoitteena on tehdä Pihlajavedestä entistäkin parempi kylä!

Kyläyhdistyksen suurin ponnistus on monipalvelupiste Kauppalan ylläpito ja toiminnan kehittäminen asiakkaiden tarpeiden mukaan. Asiakasmäärä on vakiintunut hyväksi  ja  yhteisen olohuoneen palvelut on otettu ilolla vastaan ja todettu tarpeellisiksi. Keittolounasta nautitaan vähintään kerran viikossa ja kirjasto on avoinna Kauppalan aukioloaikoina. Etenkin kesäisin järjestämme monenlaisia tapahtumia ja yhteistä tekemistä kyläläisten ja mökkiläisten iloksi, mutta osallistumme toki aktiivisesti kylän toimintaan ympäri vuoden. Seuraa ilmoittelua uutisista ja tapahtumakalenterista.

Toimintansa turvaamiseksi Kyläyhdistys tarvitsee jatkossakin kyläläisten ja kylän ystävien laajan tuen. Kauppalaan tarvitaan talkoovoimia ja innokkaita vapaaehtoisia, sillä tekemistä riittää monenmoista! Myös halukkuudesta liittyä Kyläyhdistyksen jäseneksi voi ilmoittaa hallituksen jäsenille. Tällä hetkellä yhdistykseen kuuluu yli 120 jäsentä. Pihlajaveden jäteaseman asiakkaaksi pääsee niin ikään ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin. Hallitus toivottaa kaikki jäsenet lämpimästi tervetulleiksi mukaan yhdistyksen aktiiviseen toimintaan!

 

Jäsenmaksut

 • Jäsenmaksu 15 euroa / vuosi, joka laskutetaan vuosittain
 • Kannatusjäsenmaksu 50 € / vuosi
 • Kannatusjäsenmaksut suoritetaan kyläyhdistyksen pankkitilille:
  • Saaja: Pihlajaveden kyläyhdistys ry
  • IBAN: FI74 4762 1020 1269 65
  • BIC: POPFFI22

Palvelut

Hallitus

 • Juha Käppi, puheenjohtaja (juha.t.kappi@gmail.com)
 • Kirsi Taponen, sihteeri
 • Jorma Rantakömi, varapuheenjohtaja
 • Helena Reuna, rahastonhoitaja
 • Katri Weiste, jäsen

Pihlajaveden kyläyhdistys ry:n säännöt

1 §
Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pihlajaveden kyläyhdistys ja sen kotipaikka on Keuruun kaupunki. Toimialue on Pihlajaveden kylä.

2 §
Tarkoitus ja toiminnan laatu

Pihlajaveden kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän / kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää palveluiden säilymistä alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • kylän etujärjestönä osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylän kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa,
 • tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen,
 • toteuttaa kylän elinkelpoisuutta, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä pankki-, posti- kauppa- ym. palveluiden säilyttämisen ja luomisen yleisiä edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä,
 • järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia,
 • toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3 §
Jäsenistö

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy sen tarkoituksen. 

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.  

§
Jäsenen eroaminen ja erottaminen
 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. 

§
Liittymis- ja jäsenmaksu
 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Maksu voi olla erisuuruinen kannattajajäsenenä olevalle yhteisölle. 

§
Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) sekä enintään 6 muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain, ensimmäisenä (1.) vuotena erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. Hallituksen puheenjohtajana voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kymmenen kalenterivuoden ajan.

Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten työryhmiä tai kutsua asiantuntijoita niitä hoitamaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Elleivät puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole saapuvilla kokouksessa, valitaan siksi kerraksi joku hallituksen jäsenistä puhetta johtamaan.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

7 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 §
Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään 30 päivää ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

9 §
Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana ennen huhtikuun loppua. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.  

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.  

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  

10 §
Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta joko jäsenille jäsenrekisteriin ilmoitetuilla osoitteilla postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla tai tekstiviestillä tai kotisivulla sekä kylän ilmoitustaululla julkaistulla kokouskutsulla. 

11 §
Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen vuosikokouksessakäsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja,sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomusja toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisestaja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksenjäsenille ja muille vastuuvelvollisille
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- jajäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 • päätetään hallituksen jäsenmäärä
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
 • päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista
 • valitaan edustaja/ edustajat muihin järjestöihin
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 §
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.